تخت ژینکولوژی

تخت ژینکولوژی (معاینه بانوان)
قابلیت تنظیم ارتفاع,تکیه گاه بدن و پاها