تخت معاینه کشودار

تخت معاینه کشودار
قابل استفاده در مطب های پزشکی و سالنهای زیبایی
قابلیت تبدیل به تخت ماساژ و افزودن جک