تخت بستری

تخت بستری یک شکن
دارای جک مکانیکی
چرخ ترمز دار 75 mm
سر کله قابل جدا سازی
بدساید کنار تخت